Vol 5 (December 30, 2022): Precision Cancer Medicine

Case Report 
Gonadotropin releasing hormone agonist-related meningioma progression causing abducens nerve palsy: an oncological case report
Michael J. McKay, Ritwik Pandey, Hassan Zadeh, Kim Taubman
Precision Cancer Medicine  
2022;
5:
40  
Review Article 
Immune microenvironment and immunotherapy in pancreatic cancer: a narrative review
Xiaoning Yu, Si Shi, Xianjun Yu
Precision Cancer Medicine  
2022;
5:
39  
Review Article 
Applications of generative adversarial networks (GANs) in radiotherapy: narrative review
Zhixiang Wang, Glauco Lorenzut, Zhen Zhang, Andre Dekker, Alberto Traverso
Precision Cancer Medicine  
2022;
5:
37  
Study Protocol 
Protocol: screening of genetic susceptibility genes for breast cancer patients and establishment of genetic high-risk populations cohort in east china communities
Zezhou Wang, Sanjian Yu, Xiaoshuang Feng, Xia Qiu, Hui Ji, Hailin Shan, Qing Shao, Heng Xia, Feng Cao, Jun Li, Cuixia Fu, Liqin Chen, Xiaofang Lu, Tingting Su, Qianqian Yu, Shengqun Hou, Honglian Wang, Yun Liu, Ying Zheng, Zhimin Shao, Zhen Hu
Precision Cancer Medicine  
2022;
5:
36  
Original Article 
Cancer incidence and mortality in Shanghai: rates in 2016 and trends from 2002 to 2016
Chunxiao Wu, Kai Gu, Yi Pang, Pingping Bao, Chunfang Wang, Liang Shi, Yangming Gong, Yongmei Xiang, Jianming Dou, Mengyin Wu, Yan Shi, Chen Fu
Precision Cancer Medicine  
2022;
5:
35  
Expert Consensus 
Chinese expert consensus recommendations for management of bone health in female patients with early breast cancer (2022 edition)
The Society of Breast Cancer of China Anti-Cancer Association, Breast Cancer Study Group Along Yangtze River
Precision Cancer Medicine  
2022;
5:
33  
Editorial 
Introduction to Management of Triple Negative Breast Cancer
Jacques Raphael
Precision Cancer Medicine  
2022;
5:
32  
Editorial 
Neuroimaging aspects and clinical significance of giant perivascular spaces in the brain
Giuseppe Barisano
Precision Cancer Medicine  
2022;
5:
31