Vol 1 (July 2018): Precision Cancer Medicine

Original Article 
Direct comparison of autofluorescence bronchoscopy (AFB) and the combination of autofluorescence bronchoscopy and white light bronchoscopy (AFB + WLB) for detecting airway cancerous and precancerous lesions: a systematic review and meta-analysis
Jianrong Zhang, Jieyu Wu, Zhiheng Xu, Yujing Yang, Hua Liao, Ziyan Liang, Long Jiang, Jingpei Li, Minzhang Guo, Xuewei Chen, Yuan Zeng, Qihua He, Wenhua Liang, Jianxing He
Precision Cancer Medicine  
2018;
1:
5  
Editorial 
Diffuse large B-cell lymphoma with molecular variations more than ABC and GCB classification
Yi Miao, L. Jeffrey Medeiros, Jianyong Li, Ken H. Young
Precision Cancer Medicine  
2018;
1:
4